ارایه دهنده کلیه خدمات حسابداری.حسابرسی و اموزش مدیریت وطراحی سیستم-مشاوره و نظارت TURKMENSTUDENT
اجاره بشرط تملیک :

محاسبه‌ي سود

مبلغ سود مورد انتظار:

 

 

 

 

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

 

اين فرمول تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن اين گونه است، که جمع سودهاي مستتر در هر پرداخت مي‌باشد:

 

                                                                                     فاصله‌ي هر پرداخت * اصل سرمايه‌ي هر پرداخت * نرخ سود مورد انتظار

مبلغ سود مورد انتظار = -------------------------------------------------  S

 100 * 12

  

 

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه و نظارت = ------------------------------------------------

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

 

فرمول کلي براي محاسبه‌ي مبلغ سود مورد انتظار براي محاسبه‌ي بيمه و نظارت نيز صادق است. به عبارت ديگر مي‌توان ابتدا نرخ سود مورد انتظار را با نرخ بيمه و نظارت جمع نمود و سپس در آن فرمول قرار داد.

 

مبلغ سود معطلي:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ معطلي سرمايه) * (مدت معطلي سرمايه به روز)

مبلغ سود معطلي = ----------------------------------------------------------

365 * 100

 

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت + مبلغ سود معطلي

 

 

 

 

 

جعاله :

 

 

 

 

محاسبه‌ي سود  

 

مبلغ سود مورد انتظار:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ سود مورد انتظار = ---------------------------------------------------

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

 

اين فرمول تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن اين گونه است، که جمع سودهاي مستتر در هر پرداخت مي‌باشد:

 

فاصله‌ي هر پرداخت * اصل سرمايه‌ي هر پرداخت * نرخ سود مورد انتظار

مبلغ سود مورد انتظار = ----------------------------------------------------- مجموع

 100 * 12

 

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه و نظارت = ----------------------------------------------------

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

 

فرمول کلي براي محاسبه‌ي مبلغ سود مورد انتظار براي محاسبه‌ي بيمه و نظارت نيز صادق است. به عبارت ديگر مي‌توان ابتدا نرخ سود مورد انتظار را با نرخ بيمه و نظارت جمع نمود و سپس در آن فرمول قرار داد.

 

مبلغ سود معطلي:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ معطلي سرمايه) * (مدت معطلي سرمايه به روز)

مبلغ سود معطلي = ----------------------------------------------------------

365 * 100

 

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت + مبلغ سود معطلي

 

 

 

 

 

خرید دین :

 

 

 

 

 

) محاسبه‌ي سود خريد دين

 

مبلغ سود مورد انتظار:

(ارزش اسمي اسناد) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد روزها تا سررسير اسناد)

مبلغ سود مورد انتظار = ---------------------------------------------------

 365 * 100

مبلغ بيمه و نظارت:

(ارزش اسمي اسناد) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد روزها تا سررسير اسناد)

مبلغ بيمه و نظارت  = ---------------------------------------------------

365 * 100

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت

 

 

سلف :

 

 

 

 

 

محاسبه‌ي سود سلف

 

مبلغ سود مورد انتظار:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ سود مورد انتظار) * (مدت قرارداد به روز)

مبلغ سود مورد انتظار = ----------------------------------------------------

365 * 100

 

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه و نظارت = ------------------------------------------------

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

 

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت

 

 

 

 

 

 

ضمان :

 

 

 

 

 

 

مبلغ کارمزد:

(مبلغ ضمانت‌نامه – سپرده‌ي نقدي ضمانت‌نامه) * (نرخ کارمزد ضمان) * (مدت قرارداد به روز)

مبلغ کارمزد براي هر ضمان خاص = -----------------------------------------------------------------------------

365 * 100

 

مبلغ کل کارمزد:

کل مبلغ کارمزد = جمع مبلغ کارمزد هر ضمان

 

 

 

 

 

 

 

فروش اقساطی :

 

 

 

 

 

محاسبه‌ي سود فروش اقساطي

 

 مبلغ سود مورد انتظار:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ سود مورد انتظار) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ سود مورد انتظار = -------------------------------------------------

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

 

اين فرمول تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن اين گونه است، که جمع سودهاي مستتر در هر پرداخت مي‌باشد:

 

                                                                                                       فاصله‌ي هر پرداخت * اصل سرمايه‌ي هر پرداخت * نرخ سود مورد انتظار          

مبلغ سود مورد انتظار = --------------------------------------------- --- مجموع

 100 * 12

  

مبلغ بيمه و نظارت:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ بيمه و نظارت) * (تعداد اقساط+1)

مبلغ بيمه و نظارت = ------------------------------------------------

تعداد اقساط موجود در سال * 2 * 100

فرمول کلي براي محاسبه‌ي مبلغ سود مورد انتظار براي محاسبه‌ي بيمه و نظارت نيز صادق است. به عبارت ديگر مي‌توان ابتدا نرخ سود مورد انتظار را با نرخ بيمه و نظارت جمع نمود و سپس در آن فرمول قرار داد.

 

مبلغ سود معطلي:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ معطلي سرمايه) * (مدت معطلي سرمايه به روز)

مبلغ سود معطلي = ----------------------------------------------------------

365 * 100

 

کل سود در تعهد مشتري:

کل سود در تعهد مشتري = مبلغ سود مورد انتظار + مبلغ بيمه و نظارت + مبلغ سود معطلي

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت مدنی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) محاسبه‌ي سود مشارکت مدني

 

در مشارکت مدني دو نوع سود دخيل هستند؛ يکي سود مورد انتظار و ديگري سود پيش‌بيني شده.

سود مورد انتظار: مبلغي را که بانک انتظار دارد با اعطاي هر تسهيلات مشارکت مدني به دست آورد مشخص مي‌کند. نحوه‌ي محاسبه‌ي آن به همان طريق معمول محاسبه‌ي سود است: (365*100)/(نرخ * زمان * سرمايه‌ي بانک).

 سود پيش‌بيني شده: مبلغي سودي است که مشتري پيش‌بيني مي‌کند بتواند با سرمايه‌ي مشترک ايجاد نمايد. نحوه‌ي محاسبه‌ي آن متفاوت از نحوه‌ي محاسبه‌ي ديگر سودهاست: نرخ * سرمايه‌ي بانک.

سهم بانک از سود: سهم بانک از سود به اين طريق محاسبه مي‌گردد که مبلغ سود مورد انتظار بر مبلغ سود پيش‌بيني شده تقسيم مي‌گردد. حاصل درصدي خواهد بود که نرخ سهم بانک از سود را مشخص مي‌نمايد. خود سهم بانک حاصلضرب آن نرخ در سود مورد پيش‌بيني است. حال دو حالت ممکن است پيش‌آيد. سهم بانک يا کمتر از کل سود در تعهد مشتري است يا بيشتر. اگر بيشتر باشد که مابه‌التفاوت آن به حساب مشتري واريز خواهد شد؛ و اگر کمتر باشد، مبلغ سود مورد انتظار بانک منظور خواهد شد.

سهم مشتري از سود: با کسر نرخ سهم سود بانک از صددرصد، نرخ سود مشتري از سود به دست خواهد آمد که حاصلضرب آن در مبلغ پيش‌بيني شده، سهم مشتري از سود را نشان مي‌دهد.

 

 

 

 

مضاربه :

 

 

 

 

 

محاسبه‌ي سود مشارکت مدني

 

در مشارکت مدني دو نوع سود دخيل هستند؛ يکي سود مورد انتظار و ديگري سود پيش‌بيني شده.

سود مورد انتظار: مبلغي را که بانک انتظار دارد با اعطاي هر تسهيلات مشارکت مدني به دست آورد مشخص مي‌کند. نحوه‌ي محاسبه‌ي آن به همان طريق معمول محاسبه‌ي سود است: (365*100)/(نرخ * زمان * سرمايه‌ي بانک).

 سود پيش‌بيني شده: مبلغي سودي است که مشتري پيش‌بيني مي‌کند بتواند با سرمايه‌ي مشترک ايجاد نمايد. نحوه‌ي محاسبه‌ي آن متفاوت از نحوه‌ي محاسبه‌ي ديگر سودهاست: نرخ * سرمايه‌ي بانک.

سهم بانک از سود: سهم بانک از سود به اين طريق محاسبه مي‌گردد که مبلغ سود مورد انتظار بر مبلغ سود پيش‌بيني شده تقسيم مي‌گردد. حاصل درصدي خواهد بود که نرخ سهم بانک از سود را مشخص مي‌نمايد. خود سهم بانک حاصلضرب آن نرخ در سود مورد پيش‌بيني است. حال دو حالت ممکن است پيش‌آيد. سهم بانک يا کمتر از کل سود در تعهد مشتري است يا بيشتر. اگر بيشتر باشد که مابه‌التفاوت آن به حساب مشتري واريز خواهد شد؛ و اگر کمتر باشد، مبلغ سود مورد انتظار بانک منظور خواهد شد.

سهم مشتري از سود: با کسر نرخ سهم سود بانک از صددرصد، نرخ سود مشتري از سود به دست خواهد آمد که حاصلضرب آن در مبلغ پيش‌بيني شده، سهم مشتري از سود را نشان مي‌دهد.

 

قرض الحسنه :

 

 

 

 

 

محاسبه‌ي کارمزد قرض‌الحسنه

 

مبلغ کارمزد به صورت يکجا:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ کارمزد) * (مدت به ماه)

مبلغ کل کارمزد = ------------------------------------------

12 * 100

 

مبلغ کارمزد به صورت ساليانه:

(مانده‌ي حساب قرض‌الحسنه در ابتداي سال) * (نرخ کارمزد) * (باقي‌مانده‌ي ماه‌ها يا 12 ماه اگر بيشتر از يکسال مانده)

مبلغ کارمزد هر سال = ---------------------------------------------------------------------------------

12 * 100

 

مبلغ کارمزد به صورت قسطي:

(مبلغ مصوب – پيش‌دريافت) * (نرخ کارمزد) * (تعداد کل اقساط + 1)

مبلغ کارمزد هر قسط = -----------------------------------------------

تعداد اقساط هر سال * 100

 

فرمول آخر تنها براي پرداخت‌هاي قسطي کاربرد دارد. صورت کلي‌تر آن به صورت ذيل است، که جمع کارمزد هر پرداخت مي‌باشد:

 

فاصله‌ي هر پرداخت * اصل سرمايه‌ي هر پرداخت * نرخ کارمزد           

مبلغ کارمزد هر پرداخت = -------------------------------------------------جمع

 100 * 12

 

 

 

 

 

 

 

مضاربه عام :

 

 

 

 

 

 

محاسبه سود مضاربه عام

در عمليات پايان روز، براساس نرخ و حداکثر مانده‌ي وام در طول روز، سود سپرده محاسبه شده و از مانده‌‌ي حساب اصلي سپرده و در صورت عدم وجود موجودي به اندازه‌ي لازم، از حساب اصلي تسهيلات برداشت مي‌گردد.  طريقهمحاسبه سود به شرح ذيل است:

يک روز * نرخ سود * (حداکثر مانده‌ي حساب اصلي تسهيلات)

------------------------------------

365*100                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۶ساعت 15:44  توسط جلیل بدراق نژادturkmen student ir   |